Γραμματική της
Αρχαίας Ελληνικής

Ουσιαστικά κι Επίθετα των 50 κειμένων

Τα ονόματα είναι ταξινομημένα κατά κλίση (1η - 5η), γένος (Αρσενικό, Θηλυκό, Ουδέτερο) και τέλος με αλφαβητική σειρά. Από αριστερά προς τα δεξιά εμφανίζονται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Κλίση, Γένος, Μετάφραση, Κείμενο που απαντάται 1η φορά, Παρατηρήσεις

 • poeta-ae, 1, Α, ποιητής, 1
 • incola-ae, 1, Α, Θ, κάτοικος, ένοικος, 1
 • agricultura-ae, 1, Θ, γεωργία, 15, singularia tantum
 • amica-ae, 1, Θ, φίλη, 1
 • amicitia-ae, 1, Θ, συμμαχία, φιλία, 4· απαντούν και οι τύποι γεν. εν. amicitiāï (Lucr. 3, 83) & αιτ. amicitiem (Lucr. 5, 1019)· έχει κανονικά πληθυντικό: amicitias (Tac. A. 5, 2)
 • ancilla-ae, 1, Θ, υπηρέτρια, 24
 • audacia-ae, 1, Θ, τόλμη, 4, singularia tantum
 • avaritia-ae, 1, Θ, πλεονεξία, 4, singularia tantum
 • belua-ae, 1, Θ, κήτος, 3
 • benevolentia-ae, 1, Θ, εύνοια, ευμένεια, 44, singularia tantum· απαντά και μετακλασικός τύπος στον πληθυντικό: benevolentiis (Spart. Carac. 1)
 • cauda-ae, 1, Θ, ουρά, 18
 • causa-ae, 1, Θ, αιτία, 17
 • cera-ae, 1, Θ, κερί, 8· cerae-arum: pugillares=πλάκες αλειμμένες με κερί
 • cerva-ae, 1, Θ, ελάφι, 48
 • clava-ae, 1, Θ, ρόπαλο, 18
 • concordia-ae, 1, Θ, ομόνοια, 4, singularia tantum
 • constantia-ae, 1, Θ, εγκαρτέρηση, 26, singularia tantum
 • copiae-arum, 1, Θ, στρατιωτικές δυνάμεις, 11, copia-ae=αφθονία, βλ. γραμμ. σελ. 27
 • cura-ae, 1, Θ, έγνοια, 1
 • curia-ae, 1, Θ, βουλευτήριο, 25
 • custodia-ae, 1, Θ, φυλακή, 28
 • dextra-ae, 1, Θ, δεξί χέρι, 34
 • diaeta-ae, 1, Θ, (θερινή) κατοικία, 20
 • diligentia-ae, 1, Θ, φροντίδα, 28, (singularia tantum)
 • divitiae-arum, 1, Θ, πλούτη, 36, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • epistula-ae, 1, Θ, επιστολή, 1
 • familia-ae, 1, Θ, οικογένεια, 30· γενική ενικού και familias στη φράση pater familias=οικοδεσπότης· βλ. γραμματική, σελ. 13
 • femina-ae, 1, Θ, γυναίκα, 9
 • fiducia-ae, 1, Θ, αυτοπεποίθηση, πίστη, 13, singularia tantum· βλ. γραμμ. σελ. 26
 • filia-ae, 1, Θ, θυγατέρα, 3· δοτ. & αφ. πληθ.: filiis & filiabus (όταν είναι ανάγκη να γίνει διάκριση από το αρσενικό: Cato ap. Prisc. p. 733 P.; Liv. 24, 26, 2· γραμμ. σελ. 12-13)· γεν. εν. και filiāi
 • filiola-ae, 1, Θ, κορούλα, 12
 • forma-ae, 1, Θ, ομορφιά, 3
 • fortuna-ae, 1, Θ, τύχη, 1, fortunae-arum= αγαθά της τύχης (γενική ενικού και fortunas)
 • fuga-ae, 1, Θ, φυγή, 16
 • gloria-ae, 1, Θ, δόξα, 5, singularia tantum
 • gratia-ae, 1, Θ, συμφιλίωση, εύνοια, 35· απαντά κανονικά ο πληθυντικός: gratias, gratiis...
 • hasta-ae, 1, Θ, δόρυ, 3
 • hostia-ae, 1, Θ, σφάγιο για θυσία, 3
 • ianua-ae, 1, Θ, πόρτα, 24
 • iniuria-ae, 1, Θ, αδικία, 1, singularia tantum
 • inopia-ae, 1, Θ, έλλειψη, φτώχεια, 7, singularia tantum
 • insidiae-arum, 1, Θ, ενέδρα, δόλος, 2, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • ira-ae, 1, Θ, οργή, 43· Απαντά και πληθυντικός irae (Liv. 21, 25, 2), iras (Verg. A. 2, 594), irarum (Liv. 9, 1)...
 • iustitia-ae, 1, Θ, δικαιοσύνη, 4, singularia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • lacrima-ae, 1, Θ, δάκρυ, 9
 • littera-ae=γράμμα του αλφαβήτου, litterae-arum=λογοτεχνία, επιστολή, συγγράμματα, 1, Θ· βλ. γραμμ. σελ. 27
 • luna-ae, 1, Θ, σελήνη, 13, singularia tantum· βλ. γραμμ. σελ. 26
 • lupa-ae, 1, Θ, λύκαινα, 10
 • magistra-ae, 1, Θ, δασκάλα, σύμβουλος, 50
 • malevolentia-ae, 1, Θ, κακοβουλία, 50, singularia tantum
 • matertera-ae, 1, Θ, θεία, 38
 • memoria-ae, 1, Θ, μνήμη, υστεροφημία, 30, singularia tantum
 • miseria-ae, 1, Θ, δυστυχία, 1
 • mora-ae, 1, Θ, χρονοτριβή, καθυστέρηση, 38, singularia tantum
 • natura-ae, 1, Θ, φύση, 37, singularia tantum κατά κανόνα
 • navicula-ae, 1, Θ, πλοιάριο, 23
 • opera-ae, 1, Θ, εργασία, κόπος, 29, operae-arum=εργάτες, βλ. γραμμ. σελ. 26
 • ora-ae, 1, Θ, ακτή, 3
 • patientia-ae, 1, Θ, υπομονή, 26, singularia tantum
 • patria-ae, 1, Θ, πατρίδα, 2
 • pecunia-ae, 1, Θ, χρήματα, 21, pecuniae: ίδια σημασία με τον ενικό
 • porta-ae, 1, Θ, πύλη, 10
 • praeda-ae, 1, Θ, λεία, 21
 • provincia-ae, 1, Θ, επαρχία, 50
 • prudentia-ae, 1, Θ, φρόνηση, σύνεση, 26, singularia tantum
 • pudicitia-ae, 1, Θ, αιδημοσύνη, τιμή, αγνότητα, 9, singularia tantum
 • puella-ae, 1, Θ, κορίτσι, κοπέλα, 3
 • pugna-ae, 1, Θ, μάχη, 13
 • querela-ae, 1, Θ, παράπονο, διαμαρτυρία, 1
 • regina-ae, 1, Θ, βασίλισσα, 2
 • sapientia-ae, 1, Θ, σοφία, φρόνηση, 4, singularia tantum
 • senecta-ae, 1, Θ, γηρατειά, 43, singularia tantum
 • sententia-ae, 1, Θ, άποψη, κρίση, απόφαση, 6. Έχει και πληθυντικό κανονικά [sententiae, sententiarum, sententiis*, sententias...]
 • silva-ae, 1, Θ, δάσος, 8
 • spelunca-ae, 1, Θ, σπηλιά, 18
 • stella-ae, 1, Θ, αστέρι, 13
 • tenebrae-arum, 1, Θ, σκοτάδι, 32, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • terra-ae, 1, Θ, γη, 1
 • tragoedia-ae, 1, Θ, τραγωδία, 27
 • tragula-ae, 1, Θ, ακόντιο, 45
 • turba-ae, 1, Θ, πλήθος, 20
 • via-ae, 1, Θ, δρόμος, 18
 • victoria-ae, 1, Θ, νίκη, 11
 • vita-ae, 1, Θ, ζωή, 26· γενική ενικού και vitai· κανονικά μόνο ενικού αριθμού. Απαντούν όμως και τύποι του πληθυντικού: π.χ. vitas
 • acerbus-a-um, 2, άγουρος, πικρός, 27, -ior-ius/-issimus-a-um
 • Actiacus-a-um, 2, στο Άκτιο, 14, (χωρίς παραθετικά)
 • adversus-a-um, 2, αντίξοος, αντίθετος, εχθρός, 1, -ior-ius/-issimus-a-um
 • aequus-a-um, 2, δίκαιος, 21, -ior-ius/-issimus-a-um
 • albus-a-um, 2, άσπρος, 10, (χωρίς παραθετικά)
 • antiquus-a-um, 2, αρχαίος, 4, -ior-ius/-issimus-a-um
 • armatus-a-um, 2, οπλισμένος, 33, (χωρίς παραθετικά)
 • barbarus-a-um, 2, βάρβαρος, 1, -ior-ior-ius (χωρίς υπερθετικό)
 • bonus-a-um, 2, καλός, 6, melior-ius/optimus-a-um (bene-melius-optime)
 • calvus-a-um, 2, φαλακρός, 47, (χωρίς παραθετικά)
 • canus-a-um, 2, άσπρος, ασπρομάλλης, 47, (χωρίς παραθετικά)· cani-orum (ενν. capilli=μαλλιά)=άσπρες τρίχες: ουσιαστικό
 • captivus-a-um, 2, αιχμάλωτος, 43, (χωρίς παραθετικά)
 • carus-a-um, 2, αγαπητός, 46, -ior-ius/-issimus-a-um
 • certus-a-um, 2, βέβαιος, σίγουρος, 49, -ior-ius/-issimus-a-um
 • clarus-a-um, 2, ένδοξος/δυνατός, 5, -ior-ius/-issimus-a-um
 • cruentus-a-um, 2, φονικός, 19, -ior-ius/-issimus-a-um
 • cupidus-a-um, 2, αυτός που επιθυμεί, 29, -ior-ius/-issimus-a-um
 • dexter-xtra-xtrum, 2, δεξιός, 34, dexterior-dextimus
 • dignus-a-um, 2, άξιος, 26, -ior-ius/-issimus-a-um
 • domesticus-a-um, 2, του σπιτιού, 34, (χωρίς παραθετικά)
 • durus-a-um, 2, σκληρός, τραχύς, 27, -ior-ius/-issimus-a-um(θετικός επιρρήματος: dure και duriter)
 • Epicureus-a-um, 2, επικούρειος, 28, (χωρίς παραθετικά)
 • epicus-a-um, 2, επικός, 5, (χωρίς παραθετικά)
 • eximius-a-um, 2, εξαιρετικός, 48, (χωρίς παραθετικά· θα μπορούσαν να παραχθούν περιφραστικά: magis eximius, maxime eximius)
 • exterus & exter-a-um, 2, εξώτερος, 25, exterior-ius/extremus & extimus-a-um (ή extŭmus)
 • Falernus-a-um, 2, Φαλερνός, 11, (χωρίς παραθετικά)
 • festivus-a-um, 2, πρόσχαρος, 26, -ior-ius/-issimus-a-um
 • fidus-a-um, 2, πιστός, 44, -ior-ius/-issimus-a-um
 • fortuitus-a-um, 2, τυχαίος, 12, (χωρίς παραθετικά)
 • fretus-a-um, 2, ο έχων πεποίθηση, 18, (χωρίς παραθετικά)
 • frigidus-a-um, 2, παγωμένος, 15, ior-ius/-issimus-a-um
 • gelidus-a-um, 2, παγωμένος, κρύος, 1, ior-ius/-issimus-a-um
 • gratus-a-um, 2, ευχάριστος, 28, -ior-ius/-issimus-a-um
 • honestus-a-um, 2, τιμημένος, ευπρεπής, 41, -ior-ius/-issimus-a-um
 • horrendus-a-um, 2, φρικτός, 14, ior-ius/-issimus-a-um
 • immaturus-a-um, 2, πρόωρος, 43, (χωρίς παραθετικά)
 • immensus-a-um, 2, τεράστιος, 21, (χωρίς παραθετικά· πολύ σπάνια απαντά immensissimus)
 • imperitus-a-um, 2, άπειρος, 39. Επίθετο κανονικά χωρίς παραθετικά, λόγω της άρνησης in. Απαντά όμως ο συγκριτικός imperitior (ne quis imperitior existimet, me, etc., M. Tulli Ciceronis pro Sexto Roscio Amerino Oratio 46, 135) και υπερθετικός imperitissimus (contio quae ex imperitissimis constat, etc., Cic. Lael. 25, 95). Επίρρημα: impĕrītē, imperitius, imperitissime.
 • improbus-a-um, 2, αχρείος, 19, -ior-ius/-issimus-a-um
 • inauditus-a-um, 2, ανήκουστος, 41, επίθετο από τη μετοχή του inaudio· κανονικά χωρίς παραθετικά (άρνηση in)
 • ineptus-a-um, 2, άκαιρος, ανόητος, 36, -ior-ius/-issimus-a-um
 • infestus-a-um, 2, εχθρικός, 18, -ior-ius/-issimus-a-um
 • infidus-a-um, 2, άπιστος, ψεύτικος, 44, (χωρίς παραθετικά)
 • infirmus-a-um, 2, αδύναμος, 4, (κανονικά χωρίς παραθετικά, λόγω του στερητικού in· απαντά όμως και ο συγκριτικός -ior και ο υπερθετικός -issimus)
 • integer-gra-grum, 2, υγιής, αρτιμελής, 39, -ior-ius/-rrimus-a-um
 • iucundus-a-um, 2, ευχάριστος, 27, -ior-ius/-issimus-a-um
 • liber-era-erum, 2, ελεύθερος, 6, liberior-ius/-errimus-a-um
 • ligneus-a-um, 2, ξύλινος, 36, (χωρίς παραθετικά)
 • longus-a-um, 2, μακρύς, μακρόχρονος, 26, -ior-ius/-issimus-a-um
 • maestus-a-um, 2, περίλυπος, 9, -ior-ius/-issimus-a-um
 • magnificus-a-um, 2, μεγαλόπρεπος, 4, -entior-ius/-entissimus-a-um
 • magnus-a-um, 2, μεγάλος, 4, maior-ius/maximus-a-um (magnopere ή magno opere-magis-maxime)
 • malus-a-um, 2, κακός, 50, peior-ius/pessimus-a-um
 • marinus-a-um, 2, θαλάσσιος, 3, (χωρίς παραθετικά)
 • maturus-a-um, 2, ώριμος, 27, -ior/-issimus & maturrimus-a-um
 • miser-era-erum, 2, άθλιος, δυστυχής, 37, -ior-ius/-rrimus-a-um
 • modestus-a-um, 2, σεμνός, κόσμιος, 41, -ior-ius/-issimus-a-um
 • multus-a-um, 2, πολύς, 5, multi-ae-a/plures(-ium)-a (pluria σε μετακλασική χρήση)/plurimi-ae-a (βλ. γραμμ. σελ. 33, 36)
 • nimius-a-um, 2, υπερβολικός, 25, magis-/maxime-
 • notus-a-um, 2, γνωστός, 28. μετοχή του nosco· χρησιμοποιείται και ως επίθετο (απαντούν και τα παραθετικά notior-notissimus)
 • novus-a-um, 2, νέος, 2, recentior-ius (magis novus)/novissimus-a-um
 • obsoletus-a-um, 2, απαρχαιωμένος, 41, μτχ. obsolesco (επίθετο: χωρίς παραθετικά)
 • obvius-a-um, 2, ενάντιος, αντίθετος, 20, (χωρίς παραθετικά)
 • parcus-a-um, 2, οικονόμος, φειδωλός, 4, -ior-ius/-issimus-a-um
 • parvulus-a-um, 2, μικρούλης, 12, (χωρίς παραθετικά)
 • parvus-a-um, 2, μικρός, 4, minor-us/-minimus-a-um
 • paternus-a-um, 2, πατρικός, 26, (χωρίς παραθετικά)
 • paucus-a-um, 2, λίγος, 14, -ior-ius/-issimus-a-um
 • Paulianus-a-um, 2, του Παύλου, 13, (χωρίς παραθετικά)
 • paulus-a-um, 2, λίγος, 19, χωρίς παραθετικά (/minor/minimus· επίρρ. non multum ή paulum/minus/minime)
 • pavidus-a-um, 2, έντρομος, 11, -ior-ius/-issimus-a-um
 • pennatus-a-um, 2, φτερωτός, 3, (χωρίς παραθετικά)
 • peritus-a-um, 2, έμπειρος, 17, επίθετο+γενική: -ior-ius/-issimus-a-um
 • piscatorius-a-um, 2, ψαράδικος, 23, (χωρίς παραθετικά)
 • plenus-a-um, 2, γεμάτος, πλήρης, 1, -ior-ius/-issimus-a-um (vox grandior et plenior, Cic. Brut. 84, 289 | exercitus plenissimus praedā, Liv. 41, 28)
 • Ponticus-a-um, 2, του Εύξεινου Πόντου, 1, (χωρίς παραθετικά)
 • posterus-a-um, 2, επόμενος, 16, -ior/postremus & postumus-a-um
 • praeclarus-a-um, 2, περίλαμπρος, 12, -ior-ius/-issimus-a-um
 • pravus-a-um, 2, διεστραμμένος, 19, -ior-ius/-issimus-a-um
 • primus-a-um, 2, πρώτος, 41, (prae)/prior-ius/primus-a-um(: επίθετο· λειτουργεί και ως τακτικό αριθμητικό)
 • priscus-a-um, 2, αρχαίος, 38, (-ior-ius/-issimus-a-um)
 • proximus-a-um, 2, κοντινός, εγγύτατος, 8, (prope)-propior-ius/proximus-a-um
 • publicus-a-um, 2, δημόσιος, 19, (χωρίς παραθετικά)
 • pulcher-chra-chrum, 2, όμορφος, 5, pulchrior-ius/errimus-a-um
 • punicus-a-um, 2, καρχηδονιακός, φοινικικός, 5, (χωρίς παραθετικά)
 • rectus-a-um, 2, σωστός, 22, -ior-ius/-issimus-a-um
 • rēgĭus-a-um, 2, βασιλικός, 3, (χωρίς παραθετικά)· επίρρημα regie
 • reliquus-a-um, 2, υπόλοιπος, 16, (χωρίς παραθετικά)
 • repentinus-a-um, 2, ξαφνικός, 13, (χωρίς παραθετικά)
 • Romanus-a-um, 2, ρωμαϊκός, 11, (χωρίς παραθετικά)
 • salvus-a-um, 2, σώος, 37, (χωρίς παραθετικά)
 • sanctus-a-um, 2, ιερός, 34, -ior-ius/-issimus-a-um
 • Sardianus-a-um, 2, απ' τις Σάρδεις, 28, (χωρίς παραθετικά)
 • sempiternus-a-um, 2, αθάνατος, 22, (χωρίς παραθετικά)
 • serenus-a-um, 2, ξάστερος, 13, (χωρίς παραθετικά)
 • severus-a-um, 2, αυστηρός, 32, -ior-ius/-issimus-a-um
 • siccus-a-um, 2, στεγνός, 23, -ior-ius/-issimus-a-um
 • singuli-ae-a: 2, το κάθε άτομο ξεχωριστά, ανά ένας, pluralia tantum, διανεμητικό αριθμητικό (βλ. γραμματική, σελ. 51)
 • sollicitus-a-um, 2, ταραγμένος, 14, -ior-ius/-issimus-a-um
 • sonorus-a-um, 2, ηχηρός, 27, χωρίς παραθετικά
 • squalidus-a-um, 2, βρώμικος, 14, -ior-ius/-issimus-a-um
 • stultus-a-um, 2, ανόητος, 42, -ior-ius/-issimus-a-um
 • superbus-a-um, 2, περήφανος, έξοχος, 3, -ior-ius/-issimus-a-um
 • superus-a-um, 2, υπέρτερος, 28, superior-ius/supremus & summus-a-um
 • supervacaneus-a-um, 2, περιττός, ανώφελος, 36, (magis-/maxime-)
 • suspectus-a-um, 2, ύποπτος, 44, επίθετο από το suspicio (χωρίς παραθετικά)
 • temerarius-a-um, 2, ασυλλόγιστος, 49, magis-/maxime-
 • tener-era-erum, 2, τρυφερός, ευαίσθητος, 5, tenerior-ius/errimus-a-um
 • togatus-a-um, 2, τηβενοφόρος, στην ειρήνη, 33, επίθετο (<toga)(χωρίς παραθετικά)
 • tonsorius-a-um, 2, του κουρέα, 49, (χωρίς παραθετικά)
 • trepidus-a-um, 2, έντρομος, περιδεής, 20, -ior-ius/-issimus-a-um
 • tristiculus-a-um, 2, λιγάκι θλιμμένος, 12, (χωρίς παραθετικά)
 • ultimus-a-um, 2, έσχατος, 5, (ultra)/ulterior-ius/ultimus-a-um
 • unicus-a-um, 2, μοναδικός, 1, (χωρίς παραθετικά)
 • vacuus-a-um, 2, άδειος, 8, (χωρίς παραθετικά)
 • validus-a-um, 2, δυνατός, 4, -ior-ius/-issimus-a-um
 • vietus-a-um, 2, μαραμένος, 27, (χωρίς παραθετικά)
 • vivus-a-um, 2, ζωντανός, 16, (χωρίς παραθετικά)
 • adversarius-ii-i, 2, Α, αντίπαλος, εχθρός, 13
 • ager-agri, 2, Α, αγρός, 5
 • amicus-i, 2, Α, φίλος, 26
 • animus-i, 2, Α, ψυχή, 5
 • annus-i, 2, Α, χρόνος, 4
 • aper-apri, 2, Α, κάπρος, 8
 • boni-orum, 2, Α, καλοί πολίτες, 22, pluralia tantum
 • calceus-i, 2, Α, υπόδημα, 3
 • cani-orum, 2, Α, άσπρες τρίχες, 47, (ενν. capilli-orum) pluralia tantum
 • caseus-i, 2, Α, τυρί, 15
 • catellus-i, 2, Α, σκυλάκι, 12
 • catillus-i, 2, Α, τρυβλίον, πιάτο, 36
 • cibus-i, 2, Α, τροφή, 23
 • corvus-i, 2, Α, κόρακας, 29
 • cultellus-i, 2, Α, μαχαιράκι, 49
 • culter-cultri, 2, Α, μαχαίρι, 9
 • deus-dei, 2, Α, θεός, 3, βλ. γραμμ. σελ. 15
 • dolus-i, 2, Α, δόλος, 2
 • domestici-orum, 2, Α, δούλοι του σπιτιού, 34, pluralia tantum
 • dominus-i, 2, Α, κύριος, 24
 • equus-i, 2, Α, άλογο, 15
 • fīlĭus-ĭī-i, 2, Α, γιος, 2, βλ. γραμμ. σελ. 15: κλητική fili
 • fluvius-ii, 2, Α, ποτάμι, 18
 • focus-i, 2, Α, εστία, φωτιά, 36
 • fugitivus-i, 2, Α, φυγάς, δραπέτης, 28
 • gladius-ii-i, 2, Α, ξίφος, 16
 • legatus-i, 2, Α, διοικητής λεγεώνας, 7, ύπαρχος, πρέσβης
 • liber-bri, 2, Α, βιβλίο, 5
 • liberi-orum, 2, Α, τέκνα, 43, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • locus-i, 2, Α, τόπος, σημείο, 5, πληθ.: loci & loca (ετερογενές)
 • magister-stri, 2, Α, δάσκαλος, 5
 • maritus-i, 2, Α, ο σύζυγος, 9
 • mercenarius-ii-i, 2, Α, μισθωτός εργάτης, 35
 • minister-stri, 2, Α, υπηρέτης, απεσταλμένος, 6
 • modus-i, 2, Α, τρόπος, 9
 • mortuus-i, 2, Α, νεκρός, 14
 • mundus-i, 2, Α, κόσμος, 46
 • murus-i, 2, Α, τοίχος, τείχος, 25, (κατά κύριο λόγο στον πληθυντικό: muri-orum)
 • numerus-i, 2, Α, αριθμός, 16
 • oculus-i, 2, Α, μάτι, 23
 • paedagogus-i, 2, Α, παιδαγωγός (δούλος), 26
 • philosophus-i, 2, Α, φιλόσοφος, 46
 • pontus-i, 2, Α, θάλασσα, 2
 • populus-i, 2, Α, λαός, 10
 • puer-eri, 2, Α, παιδί, 5
 • scopulus-i, 2, Α, βράχος, 3
 • servus-i, 2, Α, δούλος, 6
 • sestertius-ii-i, 2, Α, σηστέρτιος (νόμισμα), 29, γεν. πληθ.: sestertium & σπάνια sestertiorum
 • socer-eri, 2, Α, πεθερός, 35
 • socius-ii-i, 2, Α, σύντροφος, 2
 • somnus-i, 2, Α, ύπνος, 14
 • stilus-i, 2, Α, γραφίδα, 8
 • triumphus-i, 2, Α, θρίαμβος, 12
 • tyrannus-i, 2, Α, τύραννος, 44
 • ventus-i, 2, Α, άνεμος, 2
 • vesper-eri, 2, Α, εσπέρα, βράδυ, 12. Η γενική και vesperis, η αφαιρετική και vespere. Ο πληθυντικός αριθμός δε χρησιμοποιείται
 • vir-viri, 2, Α, ανήρ, 5
 • adiumentum-i, 2, Ο, βοήθεια, 30, singularia tantum
 • aerarium-ii-i, 2, Ο, δημόσιο ταμείο, 35
 • amentum-i, 2, Ο, λουρί, 45
 • arma-ōrum:, 2, Ο, όπλα, 16, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26 (η γενική πληθυντικού και armūm: Pac. ap. Cic. Or. 46, 155; Att. ap. Non. p. 495, 23)
 • aurum-i, 2, Ο, χρυσάφι, 21, singularia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • auxilium-ii-i, 2, Ο, βοήθεια, 36, auxilia-orum=επικουρικό στράτευμα.βλ. γραμμ. σελ. 27
 • bellum-i, 2, Ο, πόλεμος, 4
 • beneficium-ii-i, 2, Ο, ευεργεσία, 4
 • caelum-i, 2, Ο, ουρανός, 10, πληθυντικός: caeli-orum (A) (ετερογενές)
 • castra-orum, 2, Ο, στρατόπεδο, 7, pluralia tantum (γραμμ. σελ. 27: castrum-i ή castellum-i=φρούριο: ετερόσημο)
 • consilium-ii-i, 2, Ο, σκέψη, 6
 • cubiculum-i, 2, Ο, κρεβατοκάμαρα, 23
 • delictum-i, 2, Ο, έγκλημα, 9
 • dictum-i, 2, Ο, λόγος, 12
 • donum-i, 2, Ο, δώρο, 34
 • ephippium-ii-i, 2, Ο, εφίππιο, σέλα, 15
 • ex(s)ilium-ii-i, 2, Ο, εξορία, 21
 • exemplum-i, 2, Ο, παράδειγμα, 29
 • factum-i, 2, Ο, πράξη, 21
 • fatum-i, 2, Ο, μοίρα, πεπρωμένο, 17
 • ferrum-i, 2, Ο, σίδερο, 49
 • flagitium-ii-i, 2, Ο, όνειδος, ντροπή, 30, singularia tantum
 • frumentum-i, 2, Ο, δημητριακά, στάρι, 7
 • fundamentum-i, 2, Ο, θεμέλιο, 6
 • hiberna-orum, 2, Ο, χειμερινό στρατόπεδο, 7, pluralia tantum
 • imperium-ii-i, 2, Ο, εξουσία, αρχή, 9
 • incitamentum-i, 2, Ο, ερέθισμα, 8
 • indicium-ii-i, 2, Ο, απόδειξη, τεκμήριο, 49
 • iudicium-ii-i, 2, Ο, δικαστήριο, δικαιοσύνη, 33
 • mala-orum, 2, Ο, δεινά, συμφορές, 39, malum-i=κακό
 • matrimonium-ii-i, 2, Ο, γάμος, 38
 • mendacium-ii-i, 2, Ο, ψέμα, 47
 • monstum-i, 2, Ο, θέαμα παράξενο & φοβερό, 13
 • monumentum-i, 2, Ο, μνημείο, τάφος, 5
 • nihilum-i, 2, Ο, τίποτα, 28
 • officium-ii-i, 2, Ο, καθήκον, έργο, τέχνη, 49
 • oleum-i, 2, Ο, λάδι, 29, χωρίς πληθυντικό
 • oraculum-i, 2, Ο, μαντείο, 3
 • ornamentum-i, 2, Ο, στολίδι, διακριτικό, 33
 • osculum-i, 2, Ο, φιλί, 12
 • ostium-ii-i, 2, Ο, πόρτα, 24
 • periculum-i, 2, Ο, κίνδυνος, 4
 • pilum-i, 2, Ο, ακόντιο, 16
 • pomum-i, 2, Ο, καρπός, οπώρα, 27
 • praesidium-ii-i, 2, Ο, φρουρά, στήριγμα, 33
 • pretium-ii-i, 2, Ο, αξία, 28
 • proelium-ii-i, 2, Ο, μάχη, 15
 • propositum-i, 2, Ο, σκοπός, 38
 • regnum-i, 2, Ο, βασίλειο, 10
 • sacellum-i, 2, Ο, μικρό ιερό, τέμενος, 38
 • scamnum-i, 2, Ο, σκαμνί, 36
 • signum-i, 2, Ο, σημαία, σημείο, σημάδι, 16
 • simulacrum-i, 2, Ο, ομοίωμα, εικόνα, άγαλμα, 39
 • solacium-ii-i, 2, Ο, παρηγοριά, 30, singularia tantum
 • solarium-ii-i, 2, Ο, λιακωτό, 20
 • somnium-ii-i, 2, Ο, όνειρο, 14
 • stipendium-ii-i, 2, Ο, μισθός, 30, stipendia-orum=θητεία
 • studium-ii-i, 2, Ο, σπουδή, ασχολία, 15
 • supplicium-ii-i, 2, Ο, τιμωρία, 4, στον πληθ.: ικεσίες, προσευχές, λατρεία
 • tabernaculum-i, 2, Ο, σκηνή, 17
 • tectum-i, 2, Ο, σπίτι, 34
 • templum-i, 2, Ο, ναός, 5
 • tergum-i, 2, Ο, πλάτη, νώτα, 16
 • testamentum-i, 2, Ο, διαθήκη, 17
 • tributum-i, 2, Ο, φόρος, εισφορά, 35
 • velum-i, 2, Ο, παραπέτασμα, κουρτίνα, 20
 • venabulum-i, 2, Ο, κυνηγετική λόγχη, 8
 • verbum-i, 2, Ο, λόγος, 7
 • vestibulum-i, 2, Ο, πρόδομος, είσοδος, 34
 • vestigium-ii-i, 2, Ο, ίχνος, αποτύπωμα, 18
 • vinum-i, 2, Ο, κρασί, 15
 • alacer-alacris-alacre, 3, ζωηρός, πρόθυμος, 13, alacrior-ius χωρίς υπερθετικό, γραμμ. σελ. 37
 • amabilis-is-e, 3, αξιαγάπητος, 26, -ior-ius/-issimus-a-um
 • anilis-is-e, 3, γεροντικός, 26, (χωρίς παραθετικά)
 • cannensis-is-e, 3, των Καννών, 11, (χωρίς παραθετικά)
 • carthaginiensis-is-e, 3, καρχηδόνιος, 11, (χωρίς παραθετικά)
 • celer-celeris-celere, 3, γρήγορος, 40· celerior-ior-ius/celerrimus-a-um· γενική πληθυντικού: celerium (βλ. γραμματική, σελ. 31) & celerum (βλ. Λατινικά Β', σελ. 78)/celeriter-celerius-celerrime
 • civilis-is-e, 3, εμφύλιος, 33, (χωρίς παραθετικά)· επίρρημα: civiliter, civilius, civilissime
 • communis-is-e, 3, κοινός, 17, -ior-ius/-issimus-a-um
 • complures-complures-complura (ή compluria στα μετακλασικά κείμενα), γεν. πληθ.: complurium, βλ. γραμματική, σελ. 33. Απαντά και υπερθετικός complurimi-ae-a (βλ. multus-a-um)
 • debilis-is-e, 3, αδύναμος, 39, -ior-ius/-issimus-a-um
 • equester-stris-stre, 3, ιππικός, 15, (χωρίς παραθετικά)
 • excellens-ntis, 3, έξοχος, διακεκριμένος, 32, -ior-ius/-issimus-a-um, από μτχ. excello
 • facilis-is-e, 3, εύκολος, 36, -ior-ius/-llimus-a-um
 • felix-icis, 3, ευτυχισμένος, 35, -ior-ius/-issimus-a-um
 • ferox-ocis, 3, άγριος, 8, -ior-ius/-issimus-a-um
 • fortis-is-e, 3, ανδρείος, δυνατός, 22, -ior-ius/-issimus-a-um
 • grandis-is-e, 3, μεγάλος, 27, -ior-ius/-issimus-a-um
 • illustris-is-e, 3, λαμπρός, ένδοξος, 13, -ior-ius/-issimus-a-um
 • immortalis-is-e, 3, αθάνατος, 22, (χωρίς παραθετικά)
 • impotens-ntis, 3, αχαλίνωτος, 37, -ior-ius/-issimus-a-um
 • impudens-ntis, 3, αναιδής, 24, -ior-ius/-issimus-a-um
 • incredibilis-is-e, 3, απίστευτος, 17, (χωρίς παραθετικά)
 • iners-rtis, 3, νωθρός, άπραγος, 15, -ior-ius/-issimus-a-um
 • infelix-icis, 3, δυστυχισμένος, 43, -ior-ius/-issimus-a-um(infēlīcĭter-infelicius-infelicissime)
 • ingens-ntis, 3, φοβερός, 10, -ior-ius (ποιητική χρήση)/(-issimus-a-um)
 • innumerabilis-is-e, 3, αμέτρητος, 22, (χωρίς παραθετικά)
 • inops-opis, (-ior-ius/-issimus-a-um) (βλ. γραμμ. σελ. 33, γεν. πληθ.: inopum) [παραθετικά δανείζεται και από το συνώνυμο egens-ns-ns (ενδεής): egentior-ior-ius, egentissimus-a-um: Ερ. Σκάσσης, Γραμματική, σελ. 169]
 • insolens-ntis, 3, ασυνήθιστος, 41, επίθετο που προέρχεται από τη μετοχή του insoleo. Κανονικά χωρίς παραθετικά, λόγω της άρνησης in. Απαντούν όμως: Συγκριτικός insolentiores (Hirt. B. G. 8, 13) και υπερθετικός insolentissimi homines (Cael. ad Cic. Fam. 8, 12, 3). Επίρρημα: insŏlenter-insolentius-insolentissime
 • liberalis-is-e, 3, ελευθέριος, 13, -ior-ius/-issimus-a-um
 • locuples-pletis, 3, πλούσιος, 36, -ior-ius/-issimus-a-um
 • matronalis-is-e, 3, ταιριαστός σε δέσποινα, 26, (χωρίς παραθετικά)
 • memorabilis-is-e, 3, αξιομνημόνευτος, 39, -ior-ius/-issimus-a-um
 • militaris-is-e, 3, στρατιωτικός [χωρίς παραθετικά: militarior=πιο αυστηρός· βλ. Lewis C.-Short C., A Latin Dictionary, Oxford (1879) 1969, σελ. 1144]
 • minax-acis, 3, απειλητικός, 43, -ior-ius/-issimus-a-um
 • mirabilis-is-e, 3, θαυμαστός, παράδοξος, 20, -ior-ius/-issimus-a-um
 • mitis-is-e, 3, γινωμένος, γλυκός, 27, -ior-ius/-issimus-a-um (Επίρρημα: mite-mitius-mitisseime)
 • mollis-is-e, 3, μαλακός, επιεικής, 27, mollis, -is, -e/-ior, -ior, -ius/-issimus, -a. -um. Επίρρημα: mollĭter, mollius, mollissime
 • mortalis-is-e, 3, θνητός, 22, (χωρίς παραθετικά)
 • nobilis*-is-e, 3, ευγενής, αριστοκρατικός, 19, -ior-ius/-issimus-a-um (nobiliter-nobilius-nobilissime)
 • nuptialis-is-e, 3, γαμήλιος, 38, (χωρίς παραθετικά)
 • omnis-is-e, 3, όλος, ο καθένας, 6, (χωρίς παραθετικά)
 • par-par-par(γεν:-is, αφ. pari & pare-σπανίως) , 3, όμοιος, ίδιος, ίσος, 29,(P. G. W. Glare, Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968) (magis par)/parissumus-a-um
 • praeceps-cipitis, 3, προπετής, 39, (χωρίς παραθετικά)
 • praecox-ocis, 3, πρώιμος, 25, (-ior-ius/-issimus-a-um)
 • puellaris-is-e, 3, κοριτσίστικος, 26, (χωρίς παραθετικά)
 • puter (putris)-is-e, 3, σάπιος, 27 (χωρίς παραθετικά)
 • recens-ntis, 3, πρόσφατος, φρέσκος, 25, -ior-ius/-issimus-a-um
 • senex-senis, 3, γέρος, 40, βλ. γραμμ. σελ. 22 (senex/senior/-(maximus nātū) [senex, senis , seni , senem, senex, sene· senes, senum, senibus, senes, senes, senibus]
 • similis-is-e, 3, όμοιος, 14, -ior-ius/llimus-a-um
 • singularis-is-e, 3, μόνος, μοναδικός, 31, (χωρίς παραθετικά)
 • stabilis-is-e, 3, σταθερός, 44, -ior-ius/-issimus-a-um
 • tristis-is-e, 3, λυπημένος, 12, -ior-ius/-issimus-a-um. Το επίρρημα: triste-tristius-tristissime
 • turpis-is-e, 3, αισχρός, 15, -ior-ius/-issimus-a-um
 • utilis-is-e, 3, χρήσιμος, 48, -ior-ius/-issimus-a-um
 • vilis-is-e, 3, ευτελής, 39, -ior-ius/-issimus-a-um
 • accusator-oris, 3, Α, κατήγορος, 30
 • amor-amoris, 3, Α, αγάπη, 49
 • ardor-ardoris, 3, Α, πάθος, 33
 • augur-auguris, 3, Α, οιωνοσκόπος, 40
 • carcer-eris, 3, Α, φυλακή, 19
 • clamor-clamoris, 3, Α, κραυγή, 49
 • collis-is, 3, Α, λόφος, 7
 • commilito-onis, 3, Α, συστρατιώτης, 20
 • consul-ulis, 3, Α, ύπατος, 9
 • desertor-oris, 3, Α, λιποτάκτης, 46
 • dictator-oris, 3, Α, δικτάτορας, 21
 • dolor-oris, 3, Α, πόνος, 9
 • elephas-ntis, 3, Α, ελέφαντας, 11, & elephantus-i βλ. γραμμ. σελ. 25
 • eques-itis, 3, Α, ιππέας, 16
 • familiaris-is, 3, Α, φίλος, γνωστός, 17
 • finis-is, 3, Α, τέλος, σύνορο, 10, fines-ium=σύνορα, χώρα
 • fons-ntis, 3, Α, πηγή, 6
 • furor-oris, 3, Α, μανία, 37
 • grex-gis, 3, Α, κοπάδι, 18
 • honos-oris, 3, Α, τιμή, 30, & honor-oris
 • imperator-oris, 3, Α, στρατηγός, 13
 • insidiator-oris, 3, Α, συνωμότης, δολοφόνος, 20
 • iudex-icis, 3, Α, δικαστής, 6
 • labor-oris, 3, Α, μόχθος, ταλαιπωρία, 30
 • mensis-is, 3, Α, μήνας, 28
 • mercator-oris, 3, Α, έμπορος, 15
 • miles-itis, 3, Α, στρατιώτης, 7
 • mons-ntis, 3, Α, βουνό, 8
 • mos-moris, 3, Α, συνήθεια, έθιμο, 10, mores-um=ήθη, θεσμοί
 • ordo-inis, 3, Α, τάξη, 42
 • pastor-oris, 3, Α, βοσκός, 18
 • pater-tris, 3, Α, πατέρας, 9, patres (conscripti)=συγκλητικοί (25), πατρίκιοι (35) βλ. γραμμ. σελ. 21· γεν. πληθ. patrum
 • penates-ium, 3, Α, θεοί του σπιτιού, το σπίτι, 43, pluralia tantum (το σωστό: penates-um)
 • pes-pedis, 3, Α, πόδι, 15
 • postis-is, 3, Α, παραστάδα, 34
 • praeceptor-oris, 3, Α, δάσκαλος, 26
 • praedo-onis, 3, Α, ληστής, 34
 • princeps-ipis, 3, Α, ηγεμόνας, 16, επίθετο: κλίνεται σαν ουσιαστικό: ?e, -um, βλ. γραμμ., σελ. 33
 • proditor-oris, 3, Α, προδότης, 46
 • pudor-oris, 3, Α, ντροπή, 17, singularia tantum
 • pugillares-ium, 3, Α, πλάκες επικηρωμένες, 8, pluralia tantum· προέρχεται από το επίθετο pugillaris-is-e
 • rex-regis, 3, Α, βασιλιάς, 9
 • sapiens-ntis, 3, Α, σοφός, 32, αφ. ουσιαστικού: sapiente [ως επίθετο sapiens-ns-ns: αφ.sapienti (lectio 46)/-ior/-issimus]· από το ρήμα sapio
 • scriptor-oris, 3, Α, συγγραφέας, 32
 • sequester-stris, 3, Α, μεσολαβητής, 35, & sequester-stri (β' κλίσης)
 • sermo-onis, 3, Α, λόγος, λόγια, 41
 • speculator-oris, 3, Α, κατάσκοπος, 7
 • sutor-oris, 3, Α, παπουτσής, 29
 • terror-oris, 3, Α, τρόμος, 13
 • timor-oris, 3, Α, φόβος, 14
 • tonsor-oris, 3, Α, κουρέας, μανικιουρίστας, 49
 • unguis-is, 3, Α, νύχι, 49, αφ.: -e/-i (ποιητικά)
 • victor-oris, 3, Α, νικητής, 29
 • ădŭlescens-entis, 3, Α, Θ, νεαρός, νεαρή, 31, ουσ. από μτχ. του adolesco, αφ.: adulescente (Το ουσιαστικό adulescens ήταν αρχικά μετοχή ενεστώτα του ρήματος adolesco. Kλίνεται όπως οι μετοχές που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά). Όμοια και το sapiens.
 • bos-bovis, 3, Α, Θ, βόδι, 18, βλ. γραμμ. σελ. 22
 • coniu(n)x-ugis, 3, Α, Θ, σύζυγος, 43
 • dux-ducis, 3, Α, Θ, αρχηγός, στρατηγός, 11
 • ex(s)ul-is, 3, Α, Θ, εξόριστος, 43
 • homo-inis, 3, Α, Θ, άνθρωπος, 14
 • hostis-is, 3, Α, Θ, εχθρός, αντίπαλος, 7
 • interpres-pretis, 3, Α, Θ, ερμηνευτής, 6
 • admiratio-ionis, 3, Θ, θαυμασμός, 48
 • aequitas-tatis, 3, Θ, δικαιοσύνη, ισότητα, 6, singularia tantum
 • aetas-tatis, 3, Θ, ηλικία, εποχή, 20, γεν. πληθ.: aetatium & aetatum
 • Alpes-Alpium, 3, Θ, Άλπεις, 11, ενικός: Alpis-is
 • antiquitas-tatis, 3, Θ, αρχαιότητα, 4
 • arbor-arboris, 3, Θ, δέντρο, 25
 • ars-artis, 3, Θ, τέχνη, 13
 • auctoritas-tatis, 3, Θ, κύρος, 42· singularia tantum κανονικά. Απαντά όμως και πληθυντικός: nostris auctoritates, Cic. Clu. 50
 • avis-is, 3, Θ, πουλί, 29, αφ.: ave & avi
 • caedes-is, 3, Θ, σφαγή, 7
 • caritas-tatis, 3, Θ, αγάπη, στοργή, 44, singularia tantum· απαντά και πληθυντικός caritates (Cic. Off. 1, 17, 57), όταν αναφέρονται διαφορετικά είδη στοργής
 • caro-carnis, 3, Θ, κρέας, 15, βλ. γραμμ. σελ. 22
 • cervices-um, 3, Θ, λαιμός, τράχηλος, 26, (cervix-cervicis: Στο Λίβιο & τους ποιητές)
 • civitas-tatis (cīvĭtas , ātis), 3, Θ, πολιτεία, 6, γεν. πληθ.: civitatum & civitatium
 • clades-is, 3, Θ, καταστροφή, συντριβή, 11
 • cogitatio-ionis, 3, Θ, σκέψη, 8
 • cohors-rtis, 3, Θ, κοόρτη, 16
 • coniuratio-ionis, 3, Θ, συνωμοσία, 42
 • cupiditas-tatis, 3, Θ, επιθυμία, 31
 • dignitas-tatis, 3, Θ, κύρος, 33
 • dimocatio-ionis, 3, Θ, αγώνας, 32
 • dissensio-ionis, 3, Θ, διαφωνία, 50
 • dos-dotis, 3, Θ, προίκα, 35, γεν. πληθ.: dotium (γραμμ. σελ. 21)
 • fēlīcĭtas,-ātis, 3, Θ, επιτυχία, καλή τύχη, 30· έχει και πληθυντικό (“bonae felicitates,” Ter. Eun. 2, 3, 32: “ea vis ipsa, quae saepe incredibiles huic urbi felicitates atque opes attulit,” Cic. Mil. 31, 84)
 • foris-is, 3, Θ, πόρτα, 20, [συνήθως: fores-(i)um]
 • frugalitas-tatis, 3, Θ, ολιγάρκεια, 36, singularia tantum
 • gens-ntis, 3, Θ, λαός, έθνος, 11
 • gratulatio-ionis, 3, Θ, συγχαρητήρια, 30
 • gravitas-tatis, 3, Θ, σεμνότητα, 26, singularia tantum
 • honestas-tatis, 3, Θ, τιμή, δόξα, 32
 • imago-inis, 3, Θ, εικόνα, 32
 • laus-udis, 3, Θ, έπαινος, 30
 • legatio-ionis, 3, Θ, πρεσβεία, 36
 • legio-ionis, 3, Θ, λεγεώνα, 7
 • lex-legis, 3, Θ, νόμος, 6
 • libertas-tatis, 3, Θ, ελευθερία, 6
 • libido-inis, 3, Θ, πάθος, 33
 • magnitudo-inis, 3, Θ, μέγεθος, 14
 • mater-tris, 3, Θ, μητέρα (γεν.πληθ.: matrum· πβ. patrum, fratrum, γραμμ. σελ. 21)
 • mens-ntis, 3, Θ, νους, 6
 • mentio-ionis, 3, Θ, μνεία, 47
 • mors-rtis, 3, Θ, θάνατος, 43
 • navis-is, 3, Θ, πλοίο, 23, αφ.: nave & navi
 • necessitas-tatis, 3, Θ, ανάγκη, 37, necessitates-ium=τα αναγκαία (σπάν.)
 • nex-necis, 3, Θ, θάνατος, 15
 • nox-noctis, 3, Θ, νύχτα, 13 (αφ. και noctu)
 • nutrix-icis, 3, Θ, τροφός, 26
 • opes-um, 3, Θ, δυνάμεις (στρατ.& πολιτ.), 25, Στον ενικό: op(i)s-opem-ope=βοήθεια
 • ornatrix-tricis, 3, Θ, κομμώτρια, 47
 • pars-partis, 3, Θ, μέρος, 18, partes-ium=πολιτική παράταξη (23). Η αιτιατική ενικού: partim & partem
 • paupertas-tatis, 3, Θ, φτώχεια, 36
 • pellis-is, 3, Θ, δέρμα, 15
 • pietas-tatis, 3, Θ, ευσέβεια, σεβασμός, 30, singularia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • posteritas-tatis, 3, Θ, μέλλον, υστεροφημία, 22
 • potestas-tatis, 3, Θ, δύναμη, εξουσία, 15
 • pulchritudo-dinis, 3, Θ, ομορφιά, 48
 • ratio-ionis, 3, Θ, φύση, λογική, 13
 • recuperatio-ionis, 3, Θ, επανάκτηση, 28
 • salus-utis, 3, Θ, σωτηρία, υγεία, ευημερία, 8, singularia tantum, ως αφηρημένο ουσιαστικό
 • salutatio-ionis, 3, Θ, χαιρετισμός, 29
 • sedes-is, 3, Θ, κάθισμα, 38, γεν. πληθ.: sedum (βλ. γραμμ. σελ. 21)
 • servitus-tutis, 3, Θ, σκλαβιά, 43, singularia tantum
 • simulatio-ionis, 3, Θ, προσποίηση, υποκρισία, 44
 • solitudo-dinis, 3, Θ, ερημιά, 8
 • soror-oris, 3, Θ, αδερφή, 38
 • stabilitas-tatis, 3, Θ, σταθερότητα, 33, singularia tantum
 • suavitas-tatis, 3, Θ, γλυκύτητα, 26, singularia tantum
 • suboles-is, 3, Θ, απόγονοι, 33
 • suspicio-ionis, 3, Θ, υποψία, 30
 • turris-is, 3, Θ, πύργος, 45, αιτ.: turrim/αφ.: turri. βλ. γραμμ. σελ. 20
 • urbs-urbis, 3, Θ, πόλη, 18
 • utilitas-tatis, 3, Θ, ωφέλεια, ευημερία, 46, singularia tantum, γεν. πληθ.: -ium/-um
 • uxor-oris, 3, Θ, σύζυγος (η), 9
 • valetudo-inis, 3, Θ, κατάσταση υγείας, αρρώστια, 26
 • venatio-ionis, 3, Θ, κυνήγι, 8
 • vestis-is, 3, Θ, φόρεμα, 47· ο πληθυντικός (=ρούχα) είναι ποιητικός και απαντά σε κείμενα μετά τους χρόνους του Αυγούστου
 • vetustas-tatis, 3, Θ, αρχαιότητα, 32, singularia tantum
 • virtus-tutis, 3, Θ, ανδρεία, 17, virtutes-um (βλ. Θ. Κακριδής, Γραμματική της λατινικής γλώσσης, σελ. 31). Στο λεξικό Charlton T. Lewis, An Elementary Latin Dictionary, ως γενική πληθυντικού δίνει virtutium..
 • vis-/-/-vim-/-vi, 3, Θ, δύναμη, βία, 7, ελλειπτικό κατά την κλίση· βλ. γραμμ. σελ. 21-22
 • voluntas-tatis, 3, Θ, θέληση, 40
 • vox-vocis, 3, Θ, φωνή, διάδοση, λόγος, 17
 • aes-aeris, 3, Ο, χαλκός, χρήματα, 35, aera-um: χάλκινα ή μπρούντζινα σκεύη
 • agmen-inis, 3, Ο, στρατός, 40
 • caput-itis, 3, Ο, κεφάλι, θανατική ποινή, 14
 • certamen-inis, 3, Ο, αγώνας, μάχη, 31
 • corpus-oris, 3, Ο, σώμα, 4
 • dedecus-oris, 3, Ο, ντροπή, 30, singularia tantum
 • discrimen-inis, 3, Ο, κίνδυνος, 25
 • ebur-oris, 3, Ο, ελεφαντόδοντο, 39
 • flumen-inis, 3, Ο, ποτάμι, 15
 • funus-eris, 3, Ο, κηδεία, 23
 • genus-eris, 3, Ο, γένος, καταγωγή, 19
 • ius-iuris, 3, Ο, δίκαιο, 21· γενική πληθυντικού iurum & iurium, πληθ. κανονικά iura...
 • lac-lactis, 3, Ο, γάλα, 15, singularia tantum
 • lumen-inis, 3, Ο, φως, 32
 • marmor-oris, 3, Ο, μάρμαρο, 39
 • moenia-ium, 3, Ο, τείχη, 10, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26
 • nomen-inis, 3, Ο, όνομα, 10
 • numen-inis, 3, Ο, θεότητα, 46
 • omen-inis, 3, Ο, οιωνός, 12
 • pectus-oris, 3, Ο, στήθος, καρδιά, 41
 • pondus-eris, 3, Ο, βάρος, 36
 • rete-is, 3, Ο, δίχτυ, 8, βλ. γραμμ. σελ. 21, αφ. rete & reti
 • rus-ruris, 3, Ο, αγρός, 35, [singularia tantum (;)]
 • scelus-eris, 3, Ο, έγκλημα, ελεεινή πράξη, 28
 • tempus-oris, 3, Ο, χρόνος, 44
 • vulnus-eris, 3, Ο, τραύμα, 9
 • aditus-us, 4, Α, προσέγγιση, 13
 • casus-us, 4, Α, απροσδόκητο γεγονός, 20
 • coetus-us, 4, Α, συνάθροιση, 22
 • complexus-us, 4, Α, αγκαλιά, 12
 • conspectus-us, 4, Α, θέα, 43
 • cruciatus-us, 4, Α, βάσανο, 32
 • equitatus-us, 4, Α, ιππικό, 16
 • eventus-us, 4, Α, έκβαση, 31
 • exercitus-us, 4, Α, στρατός, 13
 • exitus-us, 4, Α, έκβαση, 37
 • fructus-us, 4, Α, καρπός, ωφέλεια, 22
 • impetus-us, 4, Α, ορμή, 33
 • iniussu, 4, Α, παρά τη διαταγή, 31, αφαιρετική του ελλειπτικού στις υπόλοιπες πτώσεις iniussus-us
 • iussu, 4, Α, με διαταγή, 24, αφαιρετική του ελλειπτικού στις υπόλοιπες πτώσεις iussus-us
 • magistratus-us, 4, Α, οι αρχές, 6
 • metus-us, 4, Α, φόβος, 13
 • motus-us, 4, Α, κίνηση, 13
 • mugitus-us, 4, Α, μουγκρητό, 18
 • risus-us, 4, Α, γέλιο, 36
 • senatus-us, 4, Α, σύγκλητος, 22, singularia tantum
 • status-us, 4, Α, στάση, 13
 • usus-us, 4, Α, χρήση, 15
 • vultus-us, 4, Α, πρόσωπο, 17
 • domus-us, 4, Θ, οικία, σπίτι, 43, βλ. γραμμ., σελ. 24
 • dies-diei, 5, Α, (Θ), ημέρα, 14, βλ. γραμμ., σελ. 24-25
 • acies-aciei, 5, Θ, μάχη, 36, πληθυντικός: acies, acies, acies
 • effigies-ei, 5, Θ, εικόνα, μορφή, 14, πληθυντικός: effigies, effigies, effigies
 • facies-ei, 5, Θ, πρόσωπο, 14, πληθυντικός: facies, facies, facies
 • fides-ei, 5, Θ, πίστη, εμπιστοσύνη, 14, singularia tantum κατά κανόνα, ως αφηρημένο ουσιαστικό
 • res-rei, 5, Θ, πράγμα, 14
 • species-ei, 5, Θ, θέαμα, μορφή, 14, πληθυντικός: species, species, species
 • spes-ei, 5, Θ, ελπίδα, 12, πληθυντικός: ονομ. spes, αιτ. spes, κλητ. spes (Απαντούν και οι τύποι: ονομ & αιτ. speres, γεν. sperum, αφ. speribus & spebus)
 • ficus-us, 2, 4, Θ, σύκο, 25, ετερόκλιτο (βλ. γραμμ. σελ. 25): Η δοτική ενικού και η γενική, δοτική και αφαιρετική πληθυντικού πάντα από τη δεύτερη κλίση. Οι υπόλοιπες πτώσεις και από τη δεύτερη και από την τέταρτη κλίση. [από τη Δ' κλίση έχει τις πτώσεις που λήγουν σε -us & -u: ficus -fici & ficus -fico -ficum -fice & ficus -fico & ficu / fici & ficus -ficorum -ficis -ficos & ficus -fici & ficus -ficis]
 • luxuria-ae, 1, 5, Θ, τρυφή, πολυτέλεια, 30, & luxuries-iei, singularia tantum
 • materia-ae, 1, 5, Θ, ύλη, 39, &materies-ei (χωρίς πληθ.) γραμμ. σελ. 25
 • res publica, 5+1, Θ, πολιτεία, 19
 • plebs-plebis, 3, 5, Θ, πληβείοι, 35, &plebes-ei γραμμ. σελ. 25 (χωρίς πληθυντικό)