Περιφραστική συζυγία (Conjugatio perifrastica)

Σχηματίζεται με τιις διάφορες μετοχές ή με το γερουνδιακό και το βοηθητικό ρήμα sum.

Ενεργητική Περιφραστική συζυγία

Η μετοχή του μέλλοντα με το sum (σε όλους τους χρόνους) σχηματίζουν τη λεγόμενη ενεργητική περιφραστική συζυγία· εκφράζει επικείμενη πράξη, πρόθεση, αναπόφευκτη εξέλιξη.

Οριστική

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος

Μέλοντας

amaturus-a-um sum amaturus-a-um eram amaturus-a-um ero amaturus-a-um fui amaturus-a-um fui amaturus-a-um fuero
amaturus-a-um es amaturus-a-um eras amaturus-a-um eris amaturus-a-um fuisti amaturus-a-um fuisti amaturus-a-um fueris
amaturus-a-um est amaturus-a-um erat amaturus-a-um erit amaturus-a-um fuit amaturus-a-um fuit amaturus-a-um fuerit
amaturi-ae-a sumus amaturi-ae-a eramus amaturi-ae-a erimus amaturi-ae-a fuimus amaturi-ae-a fuimus amaturi-ae-a fuerimus
amaturi-ae-a estis amaturi-ae-a eratis amaturi-ae-a eritis amaturi-ae-a fuistis amaturi-ae-a fuistis amaturi-ae-a fueritis
amaturi-ae-a sunt amaturi-ae-a erant amaturi-ae-a erunt amaturi-ae-a fuerunt amaturi-ae-a fuerunt amaturi-ae-a fuerint

 

Υποτακτική

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντελεσμένος

Μέλοντας

amaturus-a-um sim amaturus-a-um essem   amaturus-a-um fuerim amaturus-a-um fuissem  
amaturus-a-um sis amaturus-a-um esses   amaturus-a-um fueris amaturus-a-um fuisses  
amaturus-a-um sit amaturus-a-um esset   amaturus-a-um fuerit amaturus-a-um fusset  
amaturi-ae-a simus amaturi-ae-a essemus   amaturi-ae-a fuerimus amaturi-ae-a fuissemus  
amaturi-ae-a sitis amaturi-ae-a essetis   amaturi-ae-a fueritis amaturi-ae-a fuisetis  
amaturi-ae-a sint amaturi-ae-a essent   amaturi-ae-a fuerint amaturi-ae-a fuissent  

Παθητική Περιφραστική Συζυγία